• youtube
  • facebook

Phấn đấu đến năm 2019, TP.Cao Lãnh được công nhận đô thị loại II

Ngày 20/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Cao Lãnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Đảng bộ TP.Cao Lãnh xác định phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020 gồm 4 nội dung quan trọng và 10 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực.

TP.Cao Lãnh phấn đấu được công nhận đô thị loại II vào năm 2019

TP.Cao Lãnh phấn đấu được công nhận đô thị loại II vào năm 2019

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP.Cao Lãnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Thành phố. Trong tổng số 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đến nay, có 4 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 4 chỉ tiêu gần đạt, 1 chỉ tiêu không đạt, 1 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế của TP.Cao Lãnh chuyển dịch đúng định hướng, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển và giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, các mô hình kinh tế hợp tác được duy trì và nhân rộng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, huy động các nguồn lực chăm lo tốt công tác an sinh xã hội.

TP.Cao Lãnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ở các cơ quan hành chính nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từng bước đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành của thành phố.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Cao Lãnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển nông nghiệp đô thị gắn với các mô hình kinh tế hợp tác; phát huy những lợi thế của thành phố trong phát triển du lịch.

Thành phố sẽ nhân rộng mô hình “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới” gắn với mô hình Hội quán trong xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và TP.Cao Lãnh được công nhận đô thị loại II.

Phát triển các lĩnh vực văn hóa theo chiều sâu; nâng chất lượng việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa các trường học trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 2%. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

create

Hồng Ngự / baodongthap.vn